Anzeigen Menü


Mir sin frou Iech d´Gebuert vun eisem klengen Yana matzedeelen.

Hat ass den 30 Juni 2012 gesond an monter an der Maternité zu

Esch op Welt komm.

Et freee sech seng Elteren an ganz Famill Cindy an Freddy Schockweiler.

Wien dem klenge Yana eng Freed well maachen, dee kann dat mat engem

Geste op sai Pamperskont Bgl: Iban Lu 04 0030 2991 6753 0000 (Ewrard Cindy)

mat dem Vermierk "Yana" maachen

Diese Anzeige wurde bisher 539 mal angesehen.