Anzeigen Menü


Kontaktiere Steffen Jessy
: Hellange
http://www.lapino.lu

Den Jeremy as stolz ierch d'Gebuert vun senger Schwester dem Noemie matzedeelen. Hat as den 10 September gesond a monter mat 49cm an 3340gr zu Esch an der Maternite op d'Welt komm. Mat him frëen sech d'Elteren den Thierry Winckel an Jessy Steffen.
    Diese Anzeige wurde bisher 1213 mal angesehen.