Anzeigen Menü


Hallo main numm as Rafik Elyes Amlouk sin den 24.12.2015 um 14h20 mat 3870kg an 52 cm zu Esch opt welt komm mat mengeng eltren Noémie an Hedi Amlouk fren sech Bomi a Bopi Nathalie an Christian Barthel en don ken daer man fier de Rafik op de Spuerkonto Lu21 0019 8512 3627 4000
Diese Anzeige wurde bisher 1453 mal angesehen.